NOVES ETIQUETES ASCENSORS 

Arran de la publicació i propera entrada en vigor del Rd 355/2024, de 2 d’abril, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica complementària ITC AEM 1 “Ascensors”, entrarà en vigor un nou format d’etiqueta d’inspecció que no correspon amb el format actual que disposem a Catalunya.

 A partir de l’1 de juliol de 2024, el format de les etiquetes d’inspecció a Catalunya tindrà les mateixes  mides i colors, i serà el següent:

S’ha modificat el redactat. En nou text indica: Resultat: Favorable sense defectes.

Es farà ús de la mateixa etiqueta, però amb la particularitat que a partir de l’1 de juliol, l’etiqueta groga es col·locarà per les Inspeccions amb Resultat Favorable amb defectes lleus i Desfavorable amb defectes greus. El termini de correcció per ambdós casos són 6 mesos.

NOTA: ** En el cas de resultat de lleus reiterats, s’ha de tenir en compte l’article 20.4 del Decret 192/2023 : “ La constatació de la no correcció d’un defecte lleu en la inspecció següent ha de qualificar-se com a greu”à A la propera inspecció periòdica, si els defectes lleus no s’han corregit (correspondrien amb resultat favorable amb defectes lleus reiterats) aquests es qualificaran com a defectes greus.  Es farà ús de la mateixa etiqueta. Resultat Desfavorable amb defectes molt greus