Inspeccions

Les empreses associades ofereixen els serveis d’inspecció reglamentaria, inicials i periòdiques, en tots els camps de la Seguridad Industrial.

El text s’actualitzarà properament

Posada en servei: Requereix requisits previs administratius.

Inspecció: La responsabilitat és del propietari i té la obligació d’encarregar la inspecció de la instal·lació de forma periòdica a un organisme de control, per tant:

  • Ascensors instal·lats en edificis d’ús industrial i llocs de pública concurrència, cada dos anys.
  • Ascensors instal·lats en edificis de més de vint habitatges, o amb més de quatre plantes servides, cada quatre anys.
  • Ascensors no inclosos en els casos anteriors, cada sis anys.

Es realitzaran també inspeccions reglamentàries quan es produeixi un canvi de conservador, després d’accidents amb danys a les persones o béns i quan així ho determini l’òrgan competent.

Després de la realització de cada Inspecció periòdica reglamentària, l’Organisme de Control actuant procedirà a col·locar, en lloc visible de l’interior de la cabina, una etiqueta d’identificació oficial que informe, als usuaris de l’ascensor, sobre el resultat d’aquesta.

L’organisme de control ha de lliurar una còpia del certificat favorable d’inspecció al titular de l’ascensor.

Contenido del acordeón

Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón
Contenido del acordeón