Fes-te’n soci

Una raó per associar-te

ASOCAT és l’associació que engloba més del 85% de les inspeccions reglamentàries a Catalunya. 

Com a associació catalana en representació dels Organismes de Control associats, la principal funció és la de vetllar pels teus interessos en tots els àmbits.

Aquesta funció es desenvolupa a través de la presència d’ASOCAT en les comissions, taules i organismes d’interlocució amb les administracions públiques i d’altres agents socials.

Les empreses sòcies d’ASOCAT, són informades puntualment sobre les iniciatives legislatives del seu àmbit i convidades a participar en les deliberacions i els informes tècnics per als dictàmens pertinents.

A més a més prenen la iniciativa en la defensa dels interessos dels OC en àmbits estratègics per a la seva competitivitat, a través de propostes per la modificació i promoció de normatives  que regulen el sector.

L’associació ASOCAT està declarada pel departament de Justícia de la Generalitat, com a Grup d’interès i és l’únic interlocutor vàlid per interactuar amb l’Administració pública.

Per fer-se soci d’ASOCAT es necessari que l’Organisme de Control estigui degudament acreditat i que compleixi amb els requisits legals per desenvolupar la seva activitat a Catalunya.

Els OC que estiguin interessats en unir-se han de:

– Compartir els principis i objectius de l’associació.

– Acceptar els nostres estatuts i el codi deontològic.

– Acceptar la quota d’associat d’ingrés i la quota mensual.

– Els Organismes de Control han d’obtenir prèviament l’acreditació per ENAC a fi de confirmar que disposen de la necessària competència i els mitjans precisos per a escometre la seva activitat.

Enviar una sol·licitud d’adhesió dirigida al President de l’entitat al correu asocat@asocat.net  amb les dades de l’empresa.

Aquesta carta serà remesa a la primera reunió que se celebri per la Junta directiva, per el seu estudi sobre la seva admissió o denegació.

En el període de dos mesos, la Junta directiva comunicarà per escrit a l’empresa OC la seva decisió.

En cas de ser admesa la incorporació es immediata, prèvia acceptació dels requisits, i posteriorment es ratificarà la incorporació del nou associat en la propera reunió d’Assemblea general.

1. Participar amb veu i vot en las reunions periòdiques de Junta i de l’Assemblea General.

2. Ser empresa elegibles com a membres dels òrgans de gestió i representació de l’associació.

3. Participar en las activitats de l’entitat i utilitzar els seus serveis en les condicions que es determinin.

4. Proposar iniciatives en l’àmbit d’actuació d’ASOCAT.

5. Ser informats de totes aquelles informacions sensibles al sector, dels acords i del resultats de las reunions mantingudes amb l’Administració pública i d’altres entitats.

6. Ser informats sobre l’estat de les comptes i el desenvolupament de l’activitat.

7. Exercir qualssevol altres drets que els siguin atribuïts pels estatuts o per qualsevol disposició legal.

1. Compartir los Principis, objectius, codi deontològic i col·laborar en la consecució dels seus fins.

2. Complir amb les obligacions que resultin dels Estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’entitat.

3. Comunicar per escrit a la secretaria administrativa el nom dels seus dos representants i els canvis en la seva representació.

4. Satisfer les quotes i les derrames aprovades per l’Assemblea General.

5. Exercir els càrrecs pels quals fossin designats i que haguessin acceptat fefaentment.

6. Complir qualssevol altres deures que els siguin imposats per aquests estatuts o per qualsevol disposició legal.

Si tens qualsevol dubte o consulta, omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu en la major brevetat possible.