Asocat

Fes-te'n soci

Una raó de pes per associar-te:

Què fem, com et representem, com et defensem

ASOCAT és l'associació que engloba més del 85% de les inspeccions reglamentàries a Catalunya

Com a associació catalana en representació dels Organismes de Control associats, la principal funció és la de vetllar pels teus interessos en tots els àmbits. Aquesta funció es desenvolupa a través de la presència d’ASOCAT en les comissions, taules i organismes d’interlocució amb les administracions públiques i d’altres agents socials.

Les empreses sòcies d’ASOCAT, són informades puntualment sobre les iniciatives legislatives del seu àmbit i convidades a participar en les deliberacions i els informes tècnics per als dictàmens pertinents.

A més a més prenen la iniciativa en la defensa dels interessos dels OC en àmbits estratègics per a la seva competitivitat, a través de propostes per la modificació i promoció de normatives  que regulen el sector.

L'associació ASOCAT està declarada pel departament de Justícia de la Generalitat, com a Grup d’interès i és l’interlocutor vàlid per interactuar amb l’Administració pública.

Què necessites saber per a associar-te.

Per fer-se soci d’ASOCAT es necessari que l’Organisme de Control estigui degudament acreditat i que compleixi amb els requisits legals per desenvolupar la seva activitat a Catalunya.

Els OC que estiguin interessats en unir-se han de:

 • Compartir els principis i objectius de l'associació.
 • Acceptar els nostres estatuts i el codi deontològic.
 • Acceptar la quota d’associat d’ingrés i la quota mensual.

Passos a seguir per associar-se:

Després d'emplenar la sol·licitud d'adhesió DOC  dirigida al President de l’entitat, s’enviarà per correu a asocat@asocat.net i serà remès a la primera reunió que se celebri per la Junta directiva o Comitè Executiu, per el seu estudi sobre la seva admissió o denegació.

En el període de dos mesos, la Junta directiva o el Comitè comunicarà per escrit a l’empresa OC la seva decisió.

En cas de ser admesa la incorporació es immediata, prèvia acceptació dels requisits, i posteriorment es ratificarà la incorporació del nou associat en la propera reunió d’Assemblea general.

Els associats tenen els següents drets, segons marquen els estatuts:

 1. Participar amb veu i vot en las reunions periòdiques de Junta i de l’Assemblea General.
 2. Ser empresa elegibles com a membres dels òrgans de gestió i representació de l'associació.
 3. Participar en las activitats de l'entitat i utilitzar els seus serveis en les condicions que es determinin.
 4. Proposar iniciatives en l’àmbit d’actuació d’ASOCAT.
 5. Ser informats de totes aquelles informacions sensibles al sector, dels acords i del resultats de las reunions mantingudes amb l’Administració pública i d’altres entitats.
 6. Ser informats sobre l’estat de les comptes i el desenvolupament de l’activitat.
 7. Exercir qualssevol altres drets que els siguin atribuïts pels estatuts o per qualsevol disposició legal.

Son deures dels OC associats:

 1. Compartir los Principis, objectius, codi deontològic i col·laborar en la consecució dels seus fins.
 2. Complir amb les obligacions que resultin dels Estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'entitat.
 3. Comunicar per escrit a la secretaria administrativa el nom dels seus dos representants i els canvis en la seva representació.
 4. Satisfer les quotes i les derrames aprovades per l'Assemblea General.
 5. Exercir els càrrecs pels quals fossin designats i que haguessin acceptat fefaentment.
 6. Complir qualssevol altres deures que els siguin imposats per aquests estatuts o per qualsevol disposició legal.

 

Si tens qualsevol dubte i posa't en contacte amb nosaltres: 

2 + 3
=

Política de privacitat

La privacitat i seguretat de les seves dades personals és un dels aspectes importants en la nostra empresa. Tractem les dades personals perquè els nostres serveis, així com la seva experiència, siguin millors cada vegada. És per això que volem informar d'una manera transparent sobre la nostra política de privacitat perquè conegui en tot moment les finalitats del tractament i els drets que té com a titular de les dades personals facilitades.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

El responsable de la finalitat del tractament i de la seguretat de les dades personals facilitades és: “Associació d'Organismes de Control de Catalunya” amb CIF: G65717233 i domicili social en Av. Diagonal, 449 (4t) - 08036 Barcelona.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS.

 1. Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió llevat que així s'especifiqui en els tractaments específics.
 2. Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació en el núvol i / o serveis per a l'enviament d'e-mails, així com serveis relacionats, les dades personals podran ser:
  • Cedits a empreses de serveis informàtics ubicades dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o,
  • Transferits a empreses de serveis informàtics ubicades fora de l'EEE acollits a l'escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per garantir la seguretat de les dades personals. Podeu obtenir més informació visitant aquest enllaç:  https://www.privacyshield.gov/welcome

BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS.

A cada tractament específic de dades personals recopilades sobre vostè, l'informarem si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per a subscriure un contracte.

DRETS.

Dret d'Accés.

És el dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Dret a la Portabilitat.

Sempre que processem les seves dades personals a través de mitjans automatitzats en base al seu consentiment, vostè té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica transferida al seu nom o a un tercer. S'hi han d'incloure únicament les dades personals que vostè ens hagi facilitat.

Dret de rectificació.

Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figuren incompletes.

Dret de Supressió.

Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal seva quan es donen els requisits contemplats en el RGPD.

Dret d'Oposició.

Vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals en base a l'interès legítim nostre. No seguirem tractant les dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a retirar el consentiment.

Per al cas de tractaments basats en el consentiment, podrà retirar el mateix en qualsevol moment.

Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.

Si vostè considera que tractem les seves dades personals d'una manera incorrecte, pot contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa davant l'autoritat de protecció de dades competent.

Dret a la Limitació.

Vostè té dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals en els casos permesos pel RGPD.

Exercici de drets.

A través de carta o e-mail, adjuntant fotocòpia del seu NIF / NIE / Passaport a l'adreça indicada en l'Avís legal.

El client i/o usuari de la web serà l'únic responsable de la veracitat de les dades personals facilitades, així com de l'actualització dels mateixos.

FINALITATS DEL TRACTAMENT.

Formulari de contacte.

Utilitzarem les seves dades personals per a administrar qualsevol sol·licitud d'informació, reclamació o queixa a través del formulari de contacte.

La base legal del tractament de les seves dades personals és l'interès legítim nostre.

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR