Asocat
 Taula rodona: I Fòrum de seguretat industrial

Taula rodona: I Fòrum de seguretat industrial

En la primera taula rodona d’avui del I Fòrum: Les instal·lacions i la Seguretat Industrial celebrat al Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, han estat convidats  a participar el Sr. Florenci Hernández de la SGSI, el Sr. Jaume Bladé d’ASOCAT i com a moderador el Sr. Jordi Cañas. Tot seguit destaquem els titulars que ens han deixat. Quins són els reptes per al futur en tema de seguretat industrial? Per la DGSI, el futur passa per apostar per fer més polítiques proactives i preventives i en aquesta línia, ASOCAT ha remarcat que és del tot necessari consolidar la cultura de la Seguretat Industrial en la vida quotidiana. Respecte a la data de previsió́ per a l’aprovació́ del Decret de Desplegament de la Llei 9/2014, el Sr. Hernández ha explicat que el desplegament està encara en fase d’estudi dintre dels diferents departaments de la Generalitat i ha confirmat que es publicarà en 8 o 9 mesos. En quan a repartició de responsabilitats, per les instal·lacions petites o més del tipus domestiques, la SGSI ha proposat en diferents moments, la figura del responsable o prescriptor de la Seguretat industrial com a persona responsable en front de l’administració. ASOCAT no te cap dubte en defensar que son els titulars que tenen que interioritzar, conscienciar-se i  assumir la seva responsabilitat. Però en Bladé ha recordat que hi ha un buit administratiu i això s’acabarà amb el desplegament de la Llei. Com fer complir la normativa respecte a les inspeccions desfavorables, ASOCAT ha defensat que malgrat els titulars intenten corregir les deficiències, necessitem que l’administració faci complir la normativa per tots aquells que no ho fan. El Sr. Hernández en canvi opina que la administració no te que anar al darrera, que ja fa un mostreig. Per ell, el titular té que estar al dia de la normativa i son els OC i tècnics instal·ladors els responsables de donar les explicacions pertinents. S’ha exposat des d’ ASOCAT, que hi han inspeccions i reglaments que tenen una bona penetració en la societat, però d’altres no han tingut la mateixa fortuna, com per exemple, el camp de la Baixa Tensió. Les instal·lacions elèctriques tenen canvis i modificacions, les instal·lacions evolucionen i moltes no es certifiquen, no es registren amb els nous canvis. A més a més, les inspeccions periòdiques a 5 anys o a 10 anys, no ajuden a fer un control exhaustiu i al llarg d’aquest període de temps pot haver passat de tot. Els OC no poden fer el seguiment i en aquest sentit els mantenidors  si que poden fer molt. En Bladé, ha conclòs parlant dels accidents que es produeixen en les instal·lacions domèstiques, problema de difícil solució. En una comunitat no s’entra dintre dels habitatges per veure les instal·lacions  a diferencia del permís que tenen altres inspectors per veure les escletxes en els murs. Els OC sols miren la part comunitària i per això és important la feina dels instal·ladors. Proposa que quan hi ha un canvi de nom de l’habitatge, s’aprofiti per fer aquestes inspeccions. I recorda que ja s’ha demanat a l’administració tal com es fa a França o altres països europeus. Per ASOCAT, és un control totalment exigible pensant en la seguretat de les persones.

Veure notícia completa
Moratòria de la nova instrucció ATP i ADR

Moratòria de la nova instrucció ATP i ADR

La Sub-direcció General de Seguretat Industrial ha anunciat que aplicarà una moratòria a la entrada en vigor de la instrucció 1/2021, publicada el 2 de febrer de 2021. Aquesta instrucció que s’havia d’aplicar a partir de l’1 de juny de 2021, compta amb seriosos dubtes expressats en tots els sectors afectats i no es veu clar la viabilitat del seu compliment, tal com està en aquest moment redactada. Un de les dificultats més importants radica en el procediment de comunicació prèvia d'inspeccions al òrgan competent, en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya, amb una antelació mínima de 3 dies hàbils, d'acord amb el que es preveu a l'annex1. Des de la nostra expertesa veiem que és d’una gran complexitat programar amb aquest marge tant curt de temps, inspeccions presencials en vehicles que poden estar desplaçats per tota la geografia europea. Un altre punt que afegeix un ser malestar, és la indefinició de com registrar el procediment. Es genera un nº d’expedient que neix associat a la comunicació i s’ha d’incloure en el certificat final, però a data d’avui no està definit el mecanisme de registre, ni el lloc específic on registrar-ho. Des de ASOCAT apel·lem a la Sub-direcció General de Seguretat Industrial, que la seva missió no tant sols és vetllar per garantir la aplicació de la normativa, que també és important saber escoltar la veu dels agents implicats.

Veure notícia completa
Preguntes i respostes sobre instal·lacions frigorífiques

Preguntes i respostes sobre instal·lacions frigorífiques

Recollim dos preguntes plantejades a la darrera Taula Consultiva IF, celebrada en el primer trimestre d’aquest any i les respostes donades per la Subdirecció General de Seguretat Industrial. De quines instal·lacions frigorífiques cal presentar la declaració́ responsable, a partir de quina càrrega? En quines instal·lacions frigorífiques és obligatori el llibre de registre? A partir de quina càrrega? Respostes: 1.- L’article 2 “Àmbit d’aplicació́” del Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, indica en el seu punt 1 que “Aquest Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries IF s'han d'aplicar a les instal·lacions frigorífiques de nova construcció́, així́ com a les ampliacions, les modificacions i el manteniment d'aquestes i de les ja existents”. 2.- La Declaració́ Responsable i el llibre de registre estan regulats pel RD 552/2019 (en les instal·lacions existents abans de l’entrada en vigor del RD 552/2019 només s’aplica la presentació́ d’una DR si hi ha una modificació́, canvi de titularitat, canvi de refrigerant, baixa o la regularització́ d’una instal·lació́ en funcionament sense registrar). 3.- Tanmateix, a l‘article 2 també́ s’indiquen excepcions a allò̀ especificat a l’article 2.1:   - Punt 2.2. “...a les instal·lacions i els sistemes de refrigeració́ que es detallen a continuació́ se'ls ha d'aplicar únicament i exclusivament el que estableix l'article 21.6 d'aquest Reglament a) Instal·lacions per absorció́ que utilitzen BrLi-aigua. b) Sistemes de refrigeració́ no compactes amb càrrega inferior a: 2,5 kg de refrigerant del grup L1. 0,5 kg de refrigerant del grup L2. Per als refrigerants de la classe A2L, és el resultat d'aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3] 0,5 kg de refrigerant del grup L3. L’article 21.6 indica entre d’altres el següent: No és necessari presentar la documentació́ per als sistemes no compactes amb càrrega inferior a la que indica l'article 2 i les instal·lacions per absorció́ que utilitzen BrLi-aigua, que han de ser instal·lats, mantinguts i reparats per una empresa instal·ladora frigorista. L'empresa que faci la instal·lació́ ha de lliurar al titular del sistema o la instal·lació́ la documentació següent: Un certificat en què figurin les dades de l'empresa instal·ladora, el fabricant, el model, l'any, el número de fabricació́, la càrrega, la denominació́ i el grup del refrigerant utilitzat, així́ com les actuacions dutes a terme, segons el model que figura en el llibre de registre de la instal·lació́, apèndix I de la IF-10. Aquest apèndix 1 fa referència al model del llibre de registre de la instal·lació́ frigorífica.   - Punt 2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació́ d'aquest Reglament: a) Les instal·lacions frigorífiques corresponents a mitjans de transport aeri, marítim i terrestre, que s'han de regir pel que disposen les normes de seguretat internacionals i nacionals aplicables a aquests i les seves normes tècniques complementàries. b) Els sistemes secundaris utilitzats en les instal·lacions de climatització́ per a condicions de benestar tèrmic de les persones als edificis, que s'han de regir pel que disposa el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol. c) Els sistemes de refrigeració́ compactes (sistemes de condicionament d'aire portàtils, frigorífics i congeladors domèstics, etc.) amb càrrega de refrigerant inferior a: 2,5 kg de refrigerant del grup L1. 0,5 kg de refrigerant del grup L2. Per als refrigerants de la classe A2L, és el resultat d'aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3]1. 0,5 kg de refrigerant del grup L3.   Per tant: És necessària la Declaració́ responsable en totes les instal·lacions frigorífiques a les quals apliqui el RD 552/2019, excepte a les indicades al punt 2.2 És necessari el Llibre de Registre de la instal·lació́ frigorífica en totes les instal·lacions frigorífiques a les quals apliqui el RD 552/2019, incloent les indicades al punt 2.2

Veure notícia completa
Comunitat Valenciana: Seguretat Industrial una aposta amb resultats

Comunitat Valenciana: Seguretat Industrial una aposta amb resultats

Des de l’any 2018 la Comunitat Valenciana té un Pla Acció de promoció de la Seguretat Industrial amb el suport pro-actiu de l’administració pública, organismes de control i d’altres agents socials. Com podem veure un any més, aquesta aposta, aporta uns bons resultats. En el 2020 s'han analitzat un total de 375 establiments i 1.668 instal·lacions i han participat 18 Organismes de Control i 50 Tècnics amb experiència. Respecte el 2019 la davallada d’inspeccions (1.699 instal·lacions) ha estat mínima malgrat el context especial viscut. Els establiments diagnosticats corresponen a indústries, hotels, estacions de servei, centres educatius, establiments sanitaris, comerços i centres comercials, restaurants, i els sectors terciari i residencial.Les revisions de les instal·lacions s’han practicat in situ, amb l'objectiu d'aprofundir en el compliment de la normativa vigent i proposar millores. Les xifres desglossades per camps ens donen aquests resultats: S'han analitzat 378 instal·lacions de baixa tensió, 357 de protecció contra incendis i 206 tèrmiques d'edificis, també 204 d’aparells elevadors,138 centres de transformació,126  instal·lacions d'equips a pressió, 96 instal·lacions de combustibles gasosos, 65 instal·lacions petrolíferes per a consum propi, 27 instal·lacions petrolíferes per a vehicles, 26 plantes i instal·lacions frigorífiques, 23 emmagatzematge de productes químics i 21 línies elèctriques d'alta tensió. En el Pla de Acció SI 2020, vam incloure com a novetat, la realització d'un estudi analític sobre la incidència i presència de COVID-19 en els diferents tipus de sistemes de climatització utilitzats en els centres de treball i recomanacions per a la seva correcció. S’ha aprofitat per a reincidir en la importància d'aquesta seguretat en l'hora d'evitar la propagació de malalties de transmissió  En total, han dut a terme 57 actuacions, en les quals s’han revisat 230 instal·lacions i s'han proposat 107 millores. En el 1,3% de les mostres preses en l’aire s'ha trobat material genètic del virus en superfícies. Pel aquest any 2021 s'està desenvolupat accions per a promocionar la figura del responsable de seguretat industrial, per a la promoció i impuls de la transformació digital de les operacions.  La Comunitat Valenciana és tot un exemple en matèria de promoció de la Seguretat Industrial per seguir i per aplicar a Catalunya.

Veure notícia completa
Entrevista a Alberto Bernárdez (FEDAOC)

Entrevista a Alberto Bernárdez (FEDAOC)

Publicació de l'entrevista del sr. Bernárdez , President de la Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control en la revista UNE, revista de la normalización española. "El CTN 192 está pensado para unificar los criterios de nuestras actuaciones" ¿Cuál es la contribución de FEDAOC a la seguridad industrial?  FEDAOC tiene como principal función recopilar las inquietudes de los organismos de control (OC) que actúan en las CC.AA. y redirigirlas hacia las instituciones nacionales, homogenizando los criterios de actuación e interpretación de los reglamentos de Seguridad Industrial.  Las principales instituciones con las que trabaja son el MINCOTUR y ENAC, pero también con UNE.  ¿Cómo valora el papel de la normalización y qué normas destacaría para la seguridad industrial en su sector?  La función de un OC es evaluar si los riesgos están minorados o eliminados mediante unas especificaciones de seguridad.  Esas especificaciones solían estar solo en los reglamentos de Seguridad Industrial, pero esto los hacía inamovibles tecnológicamente en el tiempo. Esta situación cambia cuando estas pasan a normas, mucho más dinámicas.  Esto también beneficia a los OC porque fija los criterios de aceptación y rechazo de las soluciones que la tecnología pone en el mercado.  Me gustaría destacar las normas del CTN 192 de inspección reglamentaria, porque este comité está pensado para unificar los criterios de nuestras actuaciones.  

Veure notícia completa
Com preservar la cadena del fred per la vacuna i test Covid19?

Com preservar la cadena del fred per la vacuna i test Covid19?

La conservació i la distribució en fred extrem serà una peça clau per la distribució de la vacuna i test. Un repte en majúscules que afectarà tant a la logística del transport com a les instal·lacions per emmagatzemar aquests productes sanitaris. En el cas de les vacunes s’està parlant que es necessita distribuir al voltant d’unes 1.300 unitats pel 2021 a tot el món i una quantitat similar en tests. Si analitzem aquestes dades, veurem que es necessita un gran esforç per transportar aquestes productes sanitaris en unes condicions entre -20º i -80º de temperatura i la principal dificultat radica en no trencar la línia del fred per no malmetre la eficàcia de gran quantitat de vacunes i tests. I arribat aquest punt ens podem preguntar, tenim instal·lacions frigorífiques on poden guardar amb condicions òptimes les vacunes i tests? Actualment, aquestes instal.lacions frigoorifiques amb temperatures de fred extrem, estan localitzades en els grans hospitals o laboratoris de investigació. Un problema afegit serà la falta d’espai per emmagatzemar-ho tot. Solucions existeixen, i és el deure de tots treballar per cercar-les. És necessari fer una revisió a fons de la logística, de l’estat de “salut” de les instal·lacions per fer la correcta distribució, verificar un estat de conservació excel·lent de les instal·lacions i molt important que es supervisi el compliment de totes les normatives vigents en Seguretat Industrial.  És el moment que l’administració competent sigui conscient de la importància de fer complir les normatives i fer una tasca pro-activa per incrementar les inspeccions reglamentaries obligatòries realitzades pels OC, amb l’objectiu de garantir la Salut de tota la ciutadania.  

Veure notícia completa
La Seguretat industrial en l'any de la Covid

La Seguretat industrial en l'any de la Covid

En un any atípic marcat per la Covid, ens arriben noticies molt sovint a premsa de l’esforç que s’està fent des de l’Administració pública per impulsar i donar suport mitjançant ajuts específics, a tots aquells sectors que han quedat tocats per la Covid. Però, a dia d’avui, des d’ASOCAT tenim que lamentar que no hi previst cap ajut per promoure la Seguretat Industrial. Una vegada més, veiem que la Seguretat en les industries i comerços catalans, és la gran oblidada per part dels responsables de la Direcció General d'Energia i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. Ens fa falta un accident com el ocorregut a la planta petroquímica d'IQOXE el 14 de gener del 2020, per recordar-nos a tots de la importància en invertir en Seguretat en les industries catalanes, siguin petites, mitjanes o grans empreses. A tall d’exemple, aquest estiu s’han produït diferents incendis que és podien haver-se evitat com el de la fàbrica de plàstic de Sant Fruitós de Bages, o el de la nau industrial de Pallejà, o el del magatzem de patinets elèctrics i bateries de Sant Adrià, o el de la industria de reciclatge de Granollers, o el de la fabrica dedicada a la gestió de residus en Sarrià de Ter, etc. Des d'ASOCAT llancem una pregunta: podrien haver-se evitat? Probablement si.Del que no dubtem des de la experiència professional com a Organismes de Control, és que es podrien haver minimitzat l’impacte de les destrosses. La normativa la tenim, però cal que es complexi i que es faci complir per arribar a assolir un teixit industrial d’excel·lència, atès que la normativa que ho regula és molta i molt exigent. Ens hi posem?

Veure notícia completa

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR