Asocat
Comunitat Valenciana: Seguretat Industrial una aposta amb resultats

Comunitat Valenciana: Seguretat Industrial una aposta amb resultats

Des de l’any 2018 la Comunitat Valenciana té un Pla Acció de promoció de la Seguretat Industrial amb el suport pro-actiu de l’administració pública, organismes de control i d’altres agents socials. Com podem veure un any més, aquesta aposta, aporta uns bons resultats. En el 2020 s'han analitzat un total de 375 establiments i 1.668 instal·lacions i han participat 18 Organismes de Control i 50 Tècnics amb experiència. Respecte el 2019 la davallada d’inspeccions (1.699 instal·lacions) ha estat mínima malgrat el context especial viscut. Els establiments diagnosticats corresponen a indústries, hotels, estacions de servei, centres educatius, establiments sanitaris, comerços i centres comercials, restaurants, i els sectors terciari i residencial.Les revisions de les instal·lacions s’han practicat in situ, amb l'objectiu d'aprofundir en el compliment de la normativa vigent i proposar millores. Les xifres desglossades per camps ens donen aquests resultats: S'han analitzat 378 instal·lacions de baixa tensió, 357 de protecció contra incendis i 206 tèrmiques d'edificis, també 204 d’aparells elevadors,138 centres de transformació,126  instal·lacions d'equips a pressió, 96 instal·lacions de combustibles gasosos, 65 instal·lacions petrolíferes per a consum propi, 27 instal·lacions petrolíferes per a vehicles, 26 plantes i instal·lacions frigorífiques, 23 emmagatzematge de productes químics i 21 línies elèctriques d'alta tensió. En el Pla de Acció SI 2020, vam incloure com a novetat, la realització d'un estudi analític sobre la incidència i presència de COVID-19 en els diferents tipus de sistemes de climatització utilitzats en els centres de treball i recomanacions per a la seva correcció. S’ha aprofitat per a reincidir en la importància d'aquesta seguretat en l'hora d'evitar la propagació de malalties de transmissió  En total, han dut a terme 57 actuacions, en les quals s’han revisat 230 instal·lacions i s'han proposat 107 millores. En el 1,3% de les mostres preses en l’aire s'ha trobat material genètic del virus en superfícies. Pel aquest any 2021 s'està desenvolupat accions per a promocionar la figura del responsable de seguretat industrial, per a la promoció i impuls de la transformació digital de les operacions.  La Comunitat Valenciana és tot un exemple en matèria de promoció de la Seguretat Industrial per seguir i per aplicar a Catalunya.

Veure notícia completa
Entrevista a Alberto Bernárdez (FEDAOC)

Entrevista a Alberto Bernárdez (FEDAOC)

Publicació de l'entrevista del sr. Bernárdez , President de la Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control en la revista UNE, revista de la normalización española. "El CTN 192 está pensado para unificar los criterios de nuestras actuaciones" ¿Cuál es la contribución de FEDAOC a la seguridad industrial?  FEDAOC tiene como principal función recopilar las inquietudes de los organismos de control (OC) que actúan en las CC.AA. y redirigirlas hacia las instituciones nacionales, homogenizando los criterios de actuación e interpretación de los reglamentos de Seguridad Industrial.  Las principales instituciones con las que trabaja son el MINCOTUR y ENAC, pero también con UNE.  ¿Cómo valora el papel de la normalización y qué normas destacaría para la seguridad industrial en su sector?  La función de un OC es evaluar si los riesgos están minorados o eliminados mediante unas especificaciones de seguridad.  Esas especificaciones solían estar solo en los reglamentos de Seguridad Industrial, pero esto los hacía inamovibles tecnológicamente en el tiempo. Esta situación cambia cuando estas pasan a normas, mucho más dinámicas.  Esto también beneficia a los OC porque fija los criterios de aceptación y rechazo de las soluciones que la tecnología pone en el mercado.  Me gustaría destacar las normas del CTN 192 de inspección reglamentaria, porque este comité está pensado para unificar los criterios de nuestras actuaciones.  

Veure notícia completa
Com preservar la cadena del fred per la vacuna i test Covid19?

Com preservar la cadena del fred per la vacuna i test Covid19?

La conservació i la distribució en fred extrem serà una peça clau per la distribució de la vacuna i test. Un repte en majúscules que afectarà tant a la logística del transport com a les instal·lacions per emmagatzemar aquests productes sanitaris. En el cas de les vacunes s’està parlant que es necessita distribuir al voltant d’unes 1.300 unitats pel 2021 a tot el món i una quantitat similar en tests. Si analitzem aquestes dades, veurem que es necessita un gran esforç per transportar aquestes productes sanitaris en unes condicions entre -20º i -80º de temperatura i la principal dificultat radica en no trencar la línia del fred per no malmetre la eficàcia de gran quantitat de vacunes i tests. I arribat aquest punt ens podem preguntar, tenim instal·lacions frigorífiques on poden guardar amb condicions òptimes les vacunes i tests? Actualment, aquestes instal.lacions frigoorifiques amb temperatures de fred extrem, estan localitzades en els grans hospitals o laboratoris de investigació. Un problema afegit serà la falta d’espai per emmagatzemar-ho tot. Solucions existeixen, i és el deure de tots treballar per cercar-les. És necessari fer una revisió a fons de la logística, de l’estat de “salut” de les instal·lacions per fer la correcta distribució, verificar un estat de conservació excel·lent de les instal·lacions i molt important que es supervisi el compliment de totes les normatives vigents en Seguretat Industrial.  És el moment que l’administració competent sigui conscient de la importància de fer complir les normatives i fer una tasca pro-activa per incrementar les inspeccions reglamentaries obligatòries realitzades pels OC, amb l’objectiu de garantir la Salut de tota la ciutadania.  

Veure notícia completa
La Seguretat industrial en l'any de la Covid

La Seguretat industrial en l'any de la Covid

En un any atípic marcat per la Covid, ens arriben noticies molt sovint a premsa de l’esforç que s’està fent des de l’Administració pública per impulsar i donar suport mitjançant ajuts específics, a tots aquells sectors que han quedat tocats per la Covid. Però, a dia d’avui, des d’ASOCAT tenim que lamentar que no hi previst cap ajut per promoure la Seguretat Industrial. Una vegada més, veiem que la Seguretat en les industries i comerços catalans, és la gran oblidada per part dels responsables de la Direcció General d'Energia i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. Ens fa falta un accident com el ocorregut a la planta petroquímica d'IQOXE el 14 de gener del 2020, per recordar-nos a tots de la importància en invertir en Seguretat en les industries catalanes, siguin petites, mitjanes o grans empreses. A tall d’exemple, aquest estiu s’han produït diferents incendis que és podien haver-se evitat com el de la fàbrica de plàstic de Sant Fruitós de Bages, o el de la nau industrial de Pallejà, o el del magatzem de patinets elèctrics i bateries de Sant Adrià, o el de la industria de reciclatge de Granollers, o el de la fabrica dedicada a la gestió de residus en Sarrià de Ter, etc. Des d'ASOCAT llancem una pregunta: podrien haver-se evitat? Probablement si.Del que no dubtem des de la experiència professional com a Organismes de Control, és que es podrien haver minimitzat l’impacte de les destrosses. La normativa la tenim, però cal que es complexi i que es faci complir per arribar a assolir un teixit industrial d’excel·lència, atès que la normativa que ho regula és molta i molt exigent. Ens hi posem?

Veure notícia completa
Reglamento (UE) 2020/878 (REACH)

Reglamento (UE) 2020/878 (REACH)

Des de FEDAOC ens han facilitat la informació enviada per la Comisió del Transport de Mercaderies Perillosas: Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos (REACH) y que se puede encontrar en el siguiente link: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj Este Reglamento se ha articulado de la siguiente manera: -        Artículo 1:  El anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento. -        Artículo 2: No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las fichas de datos de seguridad que no cumplan lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento podrán seguir facilitándose hasta el 31 de diciembre de 2022. -        Artículo 3: El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2021. La modificación que ha dado lugar a este Reglamento, viene motivada por lo siguiente: (1) El anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 establece requisitos para la elaboración de las fichas de datos de seguridad utilizadas para facilitar información sobre sustancias y mezclas químicas en la Unión. (2) A partir del 1 de enero de 2020 será aplicable el Reglamento (UE) 2018/1881 de la Comisión, por el que se modifican los anexos I, III y VI a XII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006. Dicho Reglamento introduce requisitos específicos para las nanoformas de sustancias. Puesto que la información relativa a dichos requisitos debe incluirse en las fichas de datos de seguridad, procede modificar el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 en consecuencia. (3) El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), desarrollado en el marco de las Naciones Unidas, establece criterios armonizados internacionalmente para la clasificación y el etiquetado de las sustancias y mezclas químicas, así como normas relativas a las fichas de datos de seguridad. La Unión confirmó su intención de incorporar los criterios del SGA en el Derecho de la Unión. (4) Los instrumentos previstos por el SGA para notificar los peligros de las sustancias y las mezclas son las etiquetas y las fichas de datos de seguridad. Las disposiciones del SGA relativas a las fichas de datos de seguridad están incluidas en el Reglamento (CE) n.o 1907/2006. Por consiguiente, los requisitos relativos a las fichas de datos de seguridad que figuran en el anexo II de dicho Reglamento deben adaptarse a las normas aplicables a las fichas de datos de seguridad con arreglo a la sexta y séptima revisiones del SGA. (5) El anexo VIII del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo permitirá, entre otras cosas, que el identificador único de la formula se indique en la ficha de datos de seguridad solamente en lo que se refiere a las mezclas peligrosas suministradas para su utilización en instalaciones industriales. Para determinadas mezclas no envasadas, exigirá asimismo la indicación del identificador único de la fórmula en la ficha de datos de seguridad. Por razones de coherencia, el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe reflejar esos cambios e indicar en qué parte de la ficha de datos de seguridad debe figurar el identificador único de la fórmula. (6) La Comunicación de la Comisión, de 7 de noviembre de 2018, «Hacia un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos» indica que la Comisión está evaluando la forma de mejorar la comunicación a lo largo de la cadena de suministro en relación con los alteradores endocrinos contemplados en el Reglamento (CE) n.o 1907/2006, en el contexto de los trabajos sobre las fichas de datos de seguridad. Se han identificado una serie de requisitos específicos para las fichas de datos de seguridad que son pertinentes para las sustancias y mezclas con propiedades de alteración endocrina, por lo que el anexo II del presente Reglamento debe modificarse en consecuencia.   Además, en la sección 14 del anexo II del Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión, de 18 de junio de 2020, se hace obligatoria la inserción de la información sobre el transporte en las fichas de datos de seguridad dentro de la UE como se describe a continuación:   14. SECCIÓN 14. Información relativa al transporte En esta sección de la ficha de datos de seguridad se facilitará información básica sobre la clasificación para el transporte o la expedición por carretera, ferrocarril, mar, vías navegables interiores o aire de las sustancias o las mezclas mencionadas en la sección 1. Cuando no se disponga de esta información o no sea pertinente es preciso indicarlo. Cuando corresponda, deberá facilitarse en esta sección información sobre la clasificación del transporte para cada uno de los siguientes acuerdos internacionales de transposición del Reglamento tipo de las Naciones Unidas para modos de transporte específicos: el Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), el Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID) y el Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores (ADN), todos ellos implementados mediante la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, así como el Código marítimo internacional para mercancías peligrosas (IMDG) para el transporte de mercancías embaladas, los Códigos OMI pertinentes para el transporte marítimo de cargas a granel y las Instrucciones técnicas para la seguridad del transporte aéreo de mercancías peligrosas (OACI TI). 14.1. Número ONU o número ID Se indicará el número ONU o el número ID (es decir, el número de identificación de cuatro dígitos de la sustancia, la mezcla o el artículo precedido de las letras "UN" o número “ID”) que figura en los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas, el IMDG, el ADR, el RID, el ADN o las OACI TI. El código “ID” solamente es aplicable al transporte de ID 8000 por vía aérea. 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas Se proporcionará la designación oficial de transporte, tal como se establece en la columna 2, "Nombre y descripción", de cuadro A del capítulo 3.2 "Lista de mercancías peligrosas" de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas, en el ADR, en el RID y en las tablas A y C del capítulo 3.2 del ADN, a la que se sumará, cuando proceda, la designación técnica entre corchetes según se exige, a menos que se haya utilizado como identificador del producto en el epígrafe 1.1. Si el número ONU y la designación oficial de transporte permanecen invariables en distintos modos de transporte, no es necesario repetir esta información. Por lo que se refiere al transporte marítimo, además de la designación oficial de transporte de las Naciones Unidas, se indicará la denominación técnica correspondiente a las mercancías transportadas con arreglo al Código IMDG.  14.3. Clase(s) de peligro para el transporte Se mencionará la clase de peligro para el transporte (y los riesgos subsidiarios) asignada a las sustancias o las mezclas en función del peligro predominante que presenten de conformidad con los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas. En cuanto al transporte terrestre, se mencionará la clase de peligro para el transporte (y los riesgos subsidiarios) asignada a las sustancias o las mezclas en función del peligro predominante que presenten de conformidad con el ADR, el RID y el ADN.  14.4. Grupo de embalaje Se indicará, cuando proceda, el número del grupo de embalaje de acuerdo con los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas, como se exige en los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas, el ADR, el RID y el ADN. Dicho número se asigna a determinadas sustancias en función de su grado de peligro. 14.5. Peligros para el medio ambiente Se indicará si la sustancia o la mezcla presentan un peligro para el medio ambiente conforme a los criterios de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas (tal como se recoge en el ADR, el RID y el ADN) y si constituyen un contaminante marino con arreglo al Código IMDG y los procedimientos de respuesta de emergencia para los buques que transportan mercancías peligrosas. Cuando se autorice la sustancia o la mezcla o se prevea su transporte por vías navegables interiores en buques cisterna, se indicará si presentan un peligro para el medio ambiente únicamente cuando se transporten en ese tipo de buques con arreglo al ADN. 14.6. Precauciones particulares para los usuarios Deberán indicarse todas las precauciones particulares que el usuario debería o debe adoptar o conocer en relación con el transporte o el traslado dentro y fuera de sus instalaciones para todos los modos de transporte pertinentes. 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI Este epígrafe es aplicable únicamente cuando las mercancías se transportan a granel de conformidad con los siguientes instrumentos de la OMI: los capítulos VI o VII del Convenio SOLAS, los anexos II o V del Convenio MARPOL, el Código IBC, el Código IMSBC, el Código CIG o sus versiones anteriores, a saber, el Código EGC o el Código GC. En cuanto a la carga de líquido a granel, se indicará el nombre del producto (si difiere del mencionado en el epígrafe 1.1), tal como exige el documento de expedición y con arreglo al nombre utilizado en las listas de nombres de productos que figuran en los capítulos 17 o 18 del Código IBC o en la última edición de la Circular del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC.2). Se indicará asimismo el tipo de buque exigido y la categoría de contaminación, así como la clase de peligro de la OMI, de conformidad con el anexo I, punto 3, parte B, letra a), de la Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. En lo que se refiere a las cargas sólidas a granel, se indicará la categoría de transporte de carga a granel. Se indicará si la carga se considera nociva para el medio marino con arreglo al anexo V del Convenio MARPOL, independientemente de si se trata de un material peligroso solo a granel de conformidad con el Código IMSBC, y como grupo de carga que debe considerarse con arreglo a dicho Código. Por lo que respecta a la carga de gas licuado a granel, se indicará el nombre del producto y el tipo de buque requerido con arreglo al Código CIG o a sus versiones anteriores, a saber, el Código EGC o el Código GC.   Mientras que en el apartado 14 (INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE) del anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo se incluía únicamente lo siguiente:  Se indicarán las precauciones especiales que el usuario deba conocer o adoptar en relación con el transporte dentro y fuera de sus instalaciones. Cuando corresponda, deberá proporcionarse información sobre la clasificación del transporte en relación con las normas sobre los distintos modos de transporte: IMDG (marítimo), ADR (Directiva 94/55/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera), RID (Directiva 96/49/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril), ICAO/IATA (aéreo). En esta información podrían incluirse aspectos como los siguientes:   – número ONU, – clase, – nombre propio del transporte, – grupo de clasificación, – contaminante marino, – otra información pertinente.  

Veure notícia completa

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR