Asocat

Preguntes i respostes sobre instal·lacions frigorífiques

Recollim dos preguntes plantejades a la darrera Taula Consultiva IF, celebrada en el primer trimestre d’aquest any i les respostes donades per la Subdirecció General de Seguretat Industrial.

  • De quines instal·lacions frigorífiques cal presentar la declaració́ responsable, a partir de quina càrrega?
  • En quines instal·lacions frigorífiques és obligatori el llibre de registre? A partir de quina càrrega?

Respostes:

1.- L’article 2 “Àmbit d’aplicació́” del Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, indica en el seu punt 1 que “Aquest Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries IF s'han d'aplicar a les instal·lacions frigorífiques de nova construcció́, així́ com a les ampliacions, les modificacions i el manteniment d'aquestes i de les ja existents”.

2.- La Declaració́ Responsable i el llibre de registre estan regulats pel RD 552/2019 (en les instal·lacions existents abans de l’entrada en vigor del RD 552/2019 només s’aplica la presentació́ d’una DR si hi ha una modificació́, canvi de titularitat, canvi de refrigerant, baixa o la regularització́ d’una instal·lació́ en funcionament sense registrar).

3.- Tanmateix, a l‘article 2 també́ s’indiquen excepcions a allò̀ especificat a l’article 2.1:

 

- Punt 2.2. “...a les instal·lacions i els sistemes de refrigeració́ que es detallen a continuació́ se'ls ha d'aplicar únicament i exclusivament el que estableix l'article 21.6 d'aquest Reglament

a) Instal·lacions per absorció́ que utilitzen BrLi-aigua.

b) Sistemes de refrigeració́ no compactes amb càrrega inferior a:

  • 2,5 kg de refrigerant del grup L1.
  • 0,5 kg de refrigerant del grup L2. Per als refrigerants de la classe A2L, és el resultat d'aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3]
  • 0,5 kg de refrigerant del grup L3.

L’article 21.6 indica entre d’altres el següent:

No és necessari presentar la documentació́ per als sistemes no compactes amb càrrega inferior a la que indica l'article 2 i les instal·lacions per absorció́ que utilitzen BrLi-aigua, que han de ser instal·lats, mantinguts i reparats per una empresa instal·ladora frigorista.

L'empresa que faci la instal·lació́ ha de lliurar al titular del sistema o la instal·lació́ la documentació següent:

Un certificat en què figurin les dades de l'empresa instal·ladora, el fabricant, el model, l'any, el número de fabricació́, la càrrega, la denominació́ i el grup del refrigerant utilitzat, així́ com les actuacions dutes a terme, segons el model que figura en el llibre de registre de la instal·lació́, apèndix I de la IF-10. Aquest apèndix 1 fa referència al model del llibre de registre de la instal·lació́ frigorífica.

 

- Punt 2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació́ d'aquest Reglament:

a) Les instal·lacions frigorífiques corresponents a mitjans de transport aeri, marítim i terrestre, que s'han de regir pel que disposen les normes de seguretat internacionals i nacionals aplicables a aquests i les seves normes tècniques complementàries.

b) Els sistemes secundaris utilitzats en les instal·lacions de climatització́ per a condicions de benestar tèrmic de les persones als edificis, que s'han de regir pel que disposa el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

c) Els sistemes de refrigeració́ compactes (sistemes de condicionament d'aire portàtils, frigorífics i congeladors domèstics, etc.) amb càrrega de refrigerant inferior a:

  • 2,5 kg de refrigerant del grup L1.
  • 0,5 kg de refrigerant del grup L2. Per als refrigerants de la classe A2L, és el resultat d'aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3]1.
  • 0,5 kg de refrigerant del grup L3.

 

Per tant:

És necessària la Declaració́ responsable en totes les instal·lacions frigorífiques a les quals apliqui el RD 552/2019, excepte a les indicades al punt 2.2

És necessari el Llibre de Registre de la instal·lació́ frigorífica en totes les instal·lacions frigorífiques a les quals apliqui el RD 552/2019, incloent les indicades al punt 2.2

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR