Asocat
Com afecta l'estat d'alarma a les inspeccions dels organismes de control?

Com afecta l'estat d'alarma a les inspeccions dels organismes de control?

Després de feu una consulta al Departament de Seguretat Industrial de la Generalitat, respecte a les restriccions i a les afectacions que ens afecten directament al nostre sector, ens han fet contestat el següent: Com a aclariment sobre la interpretació de l’aplicació de l’estat d’alarma en les actuacions inspectores dels organismes de control i les obligacions dels titulars d’instal·lacions i equips subjectes a normativa de seguretat industrial, El RD 436/2020 de l’estat d’alarma diu: Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad. Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. Conseqüentment,  els terminis de vigència de les inspeccions i les caducitats dels requeriments i correcció de defectes queden congelats des del moment de l’aprovació del RD  436/2020 que decreta l’estat d’alarma fins que es decreti el seu aixecament.

Veure notícia completa
Què és el PLASEQCAT?

Què és el PLASEQCAT?

El departament de protecció civil de la Generalitat té dissenyats protocols i plans d’actuació per activar en cas que és produeixi un accident o d’altres esdeveniments que puguin posar en perill la vida de les persones. PLASEQECAT és el pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya. És un pla que no solament està pensat per el sector químic, es pot aplicar a qualsevol tipus d’instal·lació industrial que tracti amb substancies perilloses susceptibles de ser perjudicials per la població en cas d’accident. En el document, es pot consultar aquelles empreses o establiments que estan sota la normativa europea Seveso (Directiva 2012/18/UE) i que estan obligats a aplicar una política de prevenció dels accidents greus i impulsar la implantació d’un sistema de gestió de la seguretat que ha de vetllar per tots els aspectes relacionats amb l’organització interna i del personal, avaluació dels riscos, control de l’explotació i planificació de les situacions d’emergència. També ens dona informació de la categorització dels escenaris accidentals classificats per el grau de risc i les zones acotades. També com, qui i quan s’activa el pla i d’altres pautes a seguir. L’última actualització del Pla és del passat mes de setembre del 2019, però davant dels últims accidents que s’han produïts en els darrers mesos a Tarragona i ahir a Barcelona, es clar que hi ha una necessitat de redefinir i replantejar els aspectes principals del PLASEQCAT, com son les àrees d’afectació del pla, la distància, nombre d’habitants, vies d’evacuació i altres factors que ara no s’hi contemplen. Revisar si els plans són vigents és un deure de l’Administració Pública, però no ens oblidem que la prevenció es la clau de la Seguretat Industrial i per tant recordem una vegada més, que des d’ASOCAT treballem per garantit l’alta qualitat de les inspeccions periòdiques obligatòries a les instal·lacions industrials i la Generalitat té la obligació de fer complir la normativa vigent en matèria de Seguretat Industrial.

Veure notícia completa
Propostes: el sector és mou.

Propostes: el sector és mou.

La necessitat d’impulsar unes millores en el sector és una realitat  que està en boca de tots, tant a Catalunya com a la resta de l’estat espanyol. S’estan fent debats, jornades i fòrums amb la participació de diferents associacions empresarials del sector, per elaborar propostes concretes, amb el fi que siguin valorades per les diferents administracions públiques. Dintre d’aquesta sèrie de propostes s’està posant l’accent en els aspectes més rellevants que haurien de dur-se a terme per a la millora de les condicions de la seguretat d'instal·lacions i equips que contribueixen en una millora substancial de les condicions de seguretat per a les persones, un increment de l'activitat econòmica i una millora de la productivitat de les empreses del sector.  Hi ha un acord generalitzat en reclamar a l’Administració que es dediquin esforços especialment a millorar les vies d'informació, divulgació i conscienciació als ciutadans, usuaris i titulars d'equips i instal·lacions. Es requereix que es remarqui els avantatges empresarials i socials del compliment de les prescripcions dels reglaments de Seguretat Industrial. Des d'ASOCAT demanem a la Generalitat que ja és hora de passar al pla de les accions i plantejar-nos campanyes informatives que permetin entre d’altres, la legalització dels equips, la realització dels controls periòdics, lluitar contra l’intrusisme i sempre fer les inspeccions amb professionals degudament qualificats.  

Veure notícia completa

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR