Asocat
Afectacions i derogacions al Decret 192/2023

Afectacions i derogacions al Decret 192/2023

Per si tens dubtes, pots consultar les 32 Afectacions actives del Decret 192/2023 que  et llistem a continuació: Desplega la LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Deroga l' ORDRE EMO/254/2013, de 10 d’octubre, per la qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. Deroga l' ORDRE EMO/332/2012, de 16 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. Deroga l' Article 7 apartat 4 de l' ORDRE IUE/361/2010, de 17 de juny, per la qual s'estableix l'import màxim de les tarifes que han d'abonar els destinataris dels serveis de control del compliment reglamentari de la seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial. Deroga Títol 7 8 Capítol 1 1 2 2 2 3 Article 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 del DECRET 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial. Deroga l' ORDRE IUE/470/2009, de 30 d'octubre, que regula l'aplicació del Reglament d'equips de pressió a Catalunya. Deroga l' ORDRE ICT/335/2002, de 19 de setembre, per la qual s'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Deroga l' ORDRE de 2 de febrer de 2000, per la qual es regula el control metrològic dels instruments de pesatge de funcionament no automàtic en les fases de verificació després de reparació o modificació i de verificació periòdica. Deroga l' ORDRE de 30 de juliol de 1999, per la qual es regula el control metrològic sobre els instruments destinats a mesurar l'opacitat i determinar el coeficient d'absorció lluminosa dels gasos d'escapament dels vehicles equipats amb motor d'encesa per compressió (dièsel). Deroga l' ORDRE de 30 de juny de 1999, per la qual es regula el control metrològic sobre els instruments destinats a mesurar els nivells de so audible. Deroga l' ORDRE de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries (ITE). Deroga l' ORDRE de 23 de gener de 1999, per la qual es regula el control metrològic en les fases de verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació sobre els comptadors taquicronomètrics, denominats taxímetres. Deroga l' ORDRE de 16 de desembre de 1998, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars, amb relació als parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers i a les instal·lacions fixes per a la distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda al públic. Deroga l' ORDRE de 20 de novembre de 1998, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi regulades per la instrucció tècnica complementaria MI-IP03, Instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament d'instal·lacions petrolíferes. Deroga l' ORDRE de 8 de setembre de 1998, per la qual es regula el control metrològic en les fases de verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació sobre els instruments destinats a mesurar les emissions de gasos d'escapament dels vehicles equipats amb motor d'encesa per guspira (gasolina). Deroga l' ORDRE de 23 d'abril de 1998, per la qual es regula el control metrològic sobre els registradors de temperatura en el transport de productes ultracongelats per al consum humà, en les fases de verificació després de reparació o modificació i de verificació periòdica. Deroga l' ORDRE de 13 de juny de 1996, per la qual es regula el control metrològic dels manòmetres d'ús públic per a pneumàtics de vehicles automòbils en les seves fases de verificació postreparació i verificació periòdica. Deroga l' ORDRE de 28 de març de 1996, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles. Deroga l' ORDRE de 27 de juny de 1994, per la qual es regula el procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia en l'emmagatzematge de productes químics. Deroga el DECRET 317/1993, de 9 de novembre, sobre manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli. Deroga el DECRET 298/1993, de 8 d'octubre, de modificació del Decret 147/1987, de 31 de març, pel qual es regula l'activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components. Deroga el DECRET 291/1991, d'11 de desembre, sobre l'aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Deroga el DECRET 199/1991, de 30 de juliol, pel qual es determinen els òrgans competents en matèria de control metrològic. Deroga l' ORDRE de 2 de febrer de 1990, per la qual es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades. Deroga l' ORDRE de 21 de novembre de 1989, sobre comunicació d'accidents en instal·lacions industrials. Deroga l' ORDRE de 9 d'octubre de 1989, per la qual es modifica l'Ordre de 15.12.1988 d'aplicació dels reglaments de la Llei 17/1985, d'objectes fabricats amb metalls preciosos. Deroga l' ORDRE de 4 de setembre de 1989, per la qual s'adapta l'Ordre de 30 de desembre de 1986 (DOGC de 19.1.1987), a la ITC MIE-AEM-2 relativa a grues torre desmuntables per a obres del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció. Deroga l' ORDRE de 15 de desembre de 1988, d'aplicació del Reglament de la Llei 17/1985, d'objectes fabricats amb metalls preciosos. Deroga l' Article 4 del DECRET 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. Deroga el DECRET 147/1987, de 31 de març, pel qual es regula l'activitat industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components. Deroga l' ORDRE de 30 de desembre de 1986, per la qual es regula l'aplicació del Reglament d'Aparells d'Elevació i de Manutenció aprovat per Reial Decret 2291/1985. Deroga l' ORDRE de 9 de febrer de 1983, sobre autorització de tallers per a la instal·lació, reparació i comprovació de tacògrafs.

Veure notícia completa
Que en saps d’electrocució?

Que en saps d’electrocució?

La electrocució és una tipologia d’accident que cada any suma víctimes tant en els àmbits laborals com en els habitatges. S’estima que hi ha unes 150 d’accidents mortals y més de 1.600 ferits cada any. Segons l'Estadística d'Accidents de Treball del Ministeri de Treball d'Espanya, en 2022 va haver-hi 935 accidents laborals relacionats amb la electricitat. Això deixa una mitjana de 2,6 treballadors electrocutats cada dia.  Si ets testimoni d’aquest accident, és de vital importància saber com s’ha d’actuar, No tocar a la persona si està en contacte amb la corrent elèctrica. Interrompre la corrent immediatament. No s’ha de tocar la pell de la persona i la persona testimoni ha de estar sobre algun material sec i aïllant (catifa, papers de diari, fusta, etc.) y tros de fusta o una cadira espitxar a la persona lluny de la font de elèctrica.  En els casos greus el quadre que es presenta seran les cremades, potser una parada cardíaca, asfixia i contraccions musculars internes, tot dependrà de la intensitat de la descàrrega i el temps d’exposició, per tant s’ha de trucar als serveis d’emergència, el més aviat possible. Però per no arribar a aquests extrems, podem aplicar alguna mesura de prevenció? No fer servir ni tocar aparells elèctrics quan es va descalç, No situar las estufes i les tomes de corrent en llocs a prop de les aixetes d’aigua en el habitació de bany. No canviar fusibles ni desmuntar aparells endollats. Protectors d’endolls en llocs on hi ha mainada. No connectar aparells mullats. A més a més, no ens tenim que oblidar que el manteniment de la xarxa elèctrica i les corresponents inspeccions reglamentàries en el cas de les empreses, son sense dubte una garantia per minimitzar els riscos d’electrocució.

Veure notícia completa
Novetats en la nova ITC referent als ascensors

Novetats en la nova ITC referent als ascensors

Organitzat per FEPYMA s'ha celebrat a Sevilla, els dies 22, 23 i 24 de Maig, el II Congrés de Pimes ascensoristes. FEDAOC ha participat en representació del sector dels Organismes de Control i va presentar les novetats que la nova ITC aportarà en l'activitat d'inspecció dels ascensors, entre les quals podem destacar: Inspecció inicial en posada en servei 1 mes abans comunicació a la CCAA. La inspecció ha de ser realitzada per OC diferent del ON (fase dissenyo i/o control final. Obligació del titular a contractar la inspecció periòdica de l'OC. Prohibició de contractació de l'OC per part de l'empresa conservadora. La parada/fora de servei d'un aparell, no paralitza els terminis d'inspecció als quals ha de ser sotmès. Disposar pla de manteniment segons norma UNE 58720. Davant un canvi de conservador ha de fer-se una inspecció per OC, amb una antelació màxima d'1 mes respecte a la data del contracte de manteniment. El conservador ha de prestar assistència activa a l'OC en les inspeccions. No hi ha canvis en els terminis d'inspeccions periòdiques: Ús industrial i pública concurrència: cada 2 anys. Més de 20 habitatges o més de 4 altures: cada 4 anys. Resta: cada 6 anys. Ha de fer-se una inspecció: després d'un accident o indicació de la CCAA. Comunicació a la CCAA, mantenidor i titular de la inspecció amb almenys 1 setmana d'antelació. Comprovacions segons norma UNE 192008-1 i -2. Esmena DL mitjançant certificat de l'empresa conservadora a l'OC. En cas de DG: “El dia hàbil següent al venciment del termini de correcció de defectes, l'inspector de l'OC tornarà a realitzar visita d'inspecció, excepte si el/la titular, o l'empresa conservadora en el seu nom, comuniqués l'esmena dels defectes abans d'aquest termini, i en aquest cas passarà nova visita d'inspecció en el termini de 30 dies a partir d'aquesta comunicació, sense sobrepassar en cap cas el termini màxim establert en el certificat d'inspecció”.

Veure notícia completa
Normes editades al  mes de Gener 2023

Normes editades al mes de Gener 2023

A continuació adjuntem un resum de les UNE relacionades amb la Seguretat Industrial, segons la Resolució del 3 de febrer de 2023, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  per la que es publica la relació de normas UNE aprovades per la Asociación Española de Normalización, durant el mes de gener de 2023.   Código Título Sustituye a UNE 23580-8:2023. Seguridad contra incendios. Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Parte 8: Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos. UNE 23580-8:2005. UNE 192008-1:2023. Procedimiento para la inspección reglamentaria. Ascensores. Parte 1: Aparatos de elevación recogidos en legislación de ascensores. UNE 192008-1:2022. UNE 201011:2023. Aparamenta de baja tensión. Equipos auxiliares. Conjuntos de bloques de conexión para la verificación de contadores de energía. UNE 201011:2015. UNE-EN 497:2023. Especificaciones para los aparatos que funcionan exclusivamente con los gases licuados del petróleo. Quemadores de usos múltiples con soporte integrado para uso al aire libre. Recipientes de cocción con un diámetro superior a 300 mm.   UNE-EN 573-3:2020+A1:2023. Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de los productos de forja. Parte 3: Composición química y forma de los productos. UNE-EN 573-3:2020. UNE-EN 851:2023. Aluminio y aleaciones de aluminio. Disco y esbozo para disco para la fabricación de utensilios domésticos. Especificaciones. UNE-EN 851:2014. UNE-EN 1463-1:2023. Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Requisitos iniciales de comportamiento.   UNE-EN 1757:2023. Seguridad de las carretillas de manutención. Carretillas de manutención plataforma de propulsión manual con operador a pie. UNE-EN 1757-3:2003. UNE-EN 10202:2023. Aceros reducidos en frío para embalaje. Hojalata electrolítica y aceros cromados/oxicromados electrolíticamente. UNE-EN 10202:2003 ERRATUM. UNE-EN 17649:2023. Infraestructura gasista. Sistema de gestión de la seguridad (SMS) y sistema de gestión de la integridad de las canalizaciones (PIMS). Requisitos funcionales. UNE-EN 15399:2020. UNE-EN 16348:2014. UNE-EN IEC 61557-11:2023. Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 11: Efectividad de los monitores de corriente residual (RCM) en redes TT, TN e IT.  

Veure notícia completa
Com denunciar el mal estat d’una instal·lació industrial

Com denunciar el mal estat d’una instal·lació industrial

La Generalitat de Catalunya té el deure de vetllar per la Seguretat Industrial garantint el compliment dels requisits normatius vigents en matèria de Seguretat Industrial. En particular, en l'àmbit de la protecció contra incendis, vetllar pel compliment Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI RD 2267/2004) i el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI R.D.513/2017). Amb l’objectiu de fomentar la cultura de la seguretat industrial i difondre els valors de la prevenció dels riscos industrials, hi ha un tràmit habilitat on line, a partir del qual les persones (físiques o jurídiques) que vulguin posar en coneixement de l'administració pública determinats fets o situacions relatives al mal funcionament, al mal estat o altres incompliments reglamentaris de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial, poden posar una denúncia enfront de l'Administració. El motiu de la denuncia poden ser diversos (un ascensor en mal estat, la manca de l’etiqueta d’inspecció en un ascensor, una porta de pàrquing amb falta de cèl·lula fotovoltaica, la manca d’extintors en llocs públics, mal estat d’instal·lacions elèctriques....  ) però sempre s’ha de donar el màxims detalls possibles i a ser possible incloure qualsevol prova que evidenciï el fet que s'està denunciant, com ara informes tècnics, fotografies, etc. Més informació per accedir al tràmit: ibit.ly/xnnH

Veure notícia completa

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR