Asocat
Normes editades al  mes de Gener 2023

Normes editades al mes de Gener 2023

A continuació adjuntem un resum de les UNE relacionades amb la Seguretat Industrial, segons la Resolució del 3 de febrer de 2023, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  per la que es publica la relació de normas UNE aprovades per la Asociación Española de Normalización, durant el mes de gener de 2023.   Código Título Sustituye a UNE 23580-8:2023. Seguridad contra incendios. Actas de mantenimiento de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Parte 8: Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos. UNE 23580-8:2005. UNE 192008-1:2023. Procedimiento para la inspección reglamentaria. Ascensores. Parte 1: Aparatos de elevación recogidos en legislación de ascensores. UNE 192008-1:2022. UNE 201011:2023. Aparamenta de baja tensión. Equipos auxiliares. Conjuntos de bloques de conexión para la verificación de contadores de energía. UNE 201011:2015. UNE-EN 497:2023. Especificaciones para los aparatos que funcionan exclusivamente con los gases licuados del petróleo. Quemadores de usos múltiples con soporte integrado para uso al aire libre. Recipientes de cocción con un diámetro superior a 300 mm.   UNE-EN 573-3:2020+A1:2023. Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de los productos de forja. Parte 3: Composición química y forma de los productos. UNE-EN 573-3:2020. UNE-EN 851:2023. Aluminio y aleaciones de aluminio. Disco y esbozo para disco para la fabricación de utensilios domésticos. Especificaciones. UNE-EN 851:2014. UNE-EN 1463-1:2023. Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Requisitos iniciales de comportamiento.   UNE-EN 1757:2023. Seguridad de las carretillas de manutención. Carretillas de manutención plataforma de propulsión manual con operador a pie. UNE-EN 1757-3:2003. UNE-EN 10202:2023. Aceros reducidos en frío para embalaje. Hojalata electrolítica y aceros cromados/oxicromados electrolíticamente. UNE-EN 10202:2003 ERRATUM. UNE-EN 17649:2023. Infraestructura gasista. Sistema de gestión de la seguridad (SMS) y sistema de gestión de la integridad de las canalizaciones (PIMS). Requisitos funcionales. UNE-EN 15399:2020. UNE-EN 16348:2014. UNE-EN IEC 61557-11:2023. Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 11: Efectividad de los monitores de corriente residual (RCM) en redes TT, TN e IT.  

Veure notícia completa
Com denunciar el mal estat d’una instal·lació industrial

Com denunciar el mal estat d’una instal·lació industrial

La Generalitat de Catalunya té el deure de vetllar per la Seguretat Industrial garantint el compliment dels requisits normatius vigents en matèria de Seguretat Industrial. En particular, en l'àmbit de la protecció contra incendis, vetllar pel compliment Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI RD 2267/2004) i el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI R.D.513/2017). Amb l’objectiu de fomentar la cultura de la seguretat industrial i difondre els valors de la prevenció dels riscos industrials, hi ha un tràmit habilitat on line, a partir del qual les persones (físiques o jurídiques) que vulguin posar en coneixement de l'administració pública determinats fets o situacions relatives al mal funcionament, al mal estat o altres incompliments reglamentaris de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial, poden posar una denúncia enfront de l'Administració. El motiu de la denuncia poden ser diversos (un ascensor en mal estat, la manca de l’etiqueta d’inspecció en un ascensor, una porta de pàrquing amb falta de cèl·lula fotovoltaica, la manca d’extintors en llocs públics, mal estat d’instal·lacions elèctriques....  ) però sempre s’ha de donar el màxims detalls possibles i a ser possible incloure qualsevol prova que evidenciï el fet que s'està denunciant, com ara informes tècnics, fotografies, etc. Més informació per accedir al tràmit: ibit.ly/xnnH

Veure notícia completa
València pionera en promoció de la SI

València pionera en promoció de la SI

Un any més, València lidera la promoció de la seguretat industrial en el sector de les petites empreses. Aquesta comunitat autonòmica, aposta decididament per la seva difusió en aquells sectors que no estan tant habituats o desconeixen la normativa, respecte a les inspeccions periòdiques per mantenir els seus edificis, locals o instal·lacions en un bon estat de salut. La darrera setmana es va presentar la web app SÍ Check  amb  un objectiu clar: les empreses poden disposar a partir d’ara, d'una eina que ajudi a l'autodiagnòstic de l'estat de compliment documental i de manteniment de les instal·lacions que es regeixen pels reglaments de la Seguretat Industrial. Segons declaracions de la directora General d'Indústria, Energia i Mines de la Generalitat Valenciana, Empar Martínez Bonafé: “aquesta web app multiplica la importància de la difusió de la Seguretat Industrial des del moment en el qual pots fer la teva pròpia prova. El salt és espectacular. A més té un element molt útil que és que redirigeix a tràmits i procediments, clau per als nostres objectius”. És una app senzilla, sols s'han d'introduir les dades relatives a l'establiment com a nom, CIF de l’empresa, ubicació, nombre de treballadors i se selecciona el tipus d'instal·lació de què es tracta. En aquest vídeo de presentació es pot veure com de fàcil és la seva utilització. Felicitem a la Comunitat Valenciana pel treball que porta a terme en la difusió i promoció continuada en favor de la Seguretat Industrial.

Veure notícia completa
Publicació de la Nota aclaridora a l’aplicació de la instrucció DGESISM 1/2021

Publicació de la Nota aclaridora a l’aplicació de la instrucció DGESISM 1/2021

La Direcció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la Nota aclaridora a l’aplicació de la instrucció 1/2021, (ATP i ADR). Des de abans de l’estiu, ASOCAT en col·laboració amb les associacions TRANSCALIT i ASOLIGAS, ha treballat diferents propostes de millora, arran de la situació de mal estar generada per la implantació prevista el passat mes de juny, als efectes de ser més eficients a l’hora d’aplicar la instrucció amb el màxim rigor. Un dels apartats més polèmics de la instrucció fa referència a les comunicacions prèvies de les inspeccions ADR i ATP a l’administració. La fórmula de tres dies mínim d’antelació recollit a la instrucció, era de difícil aplicació tant per la dinàmica del sector del transport, com per la labor d’inspecció que realitzen els OC. La nota aclaridora ha delimitat les comunicacions reduint el màxim possible el temps de comunicació prèvia fins a 36 hores en dies hàbils, de dilluns a divendres. ASOCAT també va proposar a la DGSI, revisar el llistat per tipologia d'inspeccions i vam  aconsellar la no inclusió de les Inspeccions periòdiques en la comunicació tant de ATP com d’ADR, però finalment no ho han considerat pertinent.  Lamentem que no s’hagi pres en consideració per part de la DGSI, la no inclusió del nº d’expedient al Certificat d’inspecció, donat que és un model de document unificat europeu i no tenim potestat de fer hi canvis.La proposta més viable, era la inclusió del nº d’expedient en l’acta d’inspecció, però ha estat desestimada.  A dia d’avui, encara no s’ha desenvolupat cap aplicació informàtica que permeti una comunicació àgil de les inspeccions i que també permeti programar les actuacions supervisores dels òrgans administratius. Per tant si aquesta eina no es materialitza, a partir del dia 1/01/2022, quan entra en vigor la instrucció, es comunicarà mitjançant el sistema habilitat al respecte a Canal Empresa   ibit.ly/8WWl

Veure notícia completa

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR