Asocat
València pionera en promoció de la SI

València pionera en promoció de la SI

Un any més, València lidera la promoció de la seguretat industrial en el sector de les petites empreses. Aquesta comunitat autonòmica, aposta decididament per la seva difusió en aquells sectors que no estan tant habituats o desconeixen la normativa, respecte a les inspeccions periòdiques per mantenir els seus edificis, locals o instal·lacions en un bon estat de salut. La darrera setmana es va presentar la web app SÍ Check  amb  un objectiu clar: les empreses poden disposar a partir d’ara, d'una eina que ajudi a l'autodiagnòstic de l'estat de compliment documental i de manteniment de les instal·lacions que es regeixen pels reglaments de la Seguretat Industrial. Segons declaracions de la directora General d'Indústria, Energia i Mines de la Generalitat Valenciana, Empar Martínez Bonafé: “aquesta web app multiplica la importància de la difusió de la Seguretat Industrial des del moment en el qual pots fer la teva pròpia prova. El salt és espectacular. A més té un element molt útil que és que redirigeix a tràmits i procediments, clau per als nostres objectius”. És una app senzilla, sols s'han d'introduir les dades relatives a l'establiment com a nom, CIF de l’empresa, ubicació, nombre de treballadors i se selecciona el tipus d'instal·lació de què es tracta. En aquest vídeo de presentació es pot veure com de fàcil és la seva utilització. Felicitem a la Comunitat Valenciana pel treball que porta a terme en la difusió i promoció continuada en favor de la Seguretat Industrial.

Veure notícia completa
Publicació de la Nota aclaridora a l’aplicació de la instrucció DGESISM 1/2021

Publicació de la Nota aclaridora a l’aplicació de la instrucció DGESISM 1/2021

La Direcció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la Nota aclaridora a l’aplicació de la instrucció 1/2021, (ATP i ADR). Des de abans de l’estiu, ASOCAT en col·laboració amb les associacions TRANSCALIT i ASOLIGAS, ha treballat diferents propostes de millora, arran de la situació de mal estar generada per la implantació prevista el passat mes de juny, als efectes de ser més eficients a l’hora d’aplicar la instrucció amb el màxim rigor. Un dels apartats més polèmics de la instrucció fa referència a les comunicacions prèvies de les inspeccions ADR i ATP a l’administració. La fórmula de tres dies mínim d’antelació recollit a la instrucció, era de difícil aplicació tant per la dinàmica del sector del transport, com per la labor d’inspecció que realitzen els OC. La nota aclaridora ha delimitat les comunicacions reduint el màxim possible el temps de comunicació prèvia fins a 36 hores en dies hàbils, de dilluns a divendres. ASOCAT també va proposar a la DGSI, revisar el llistat per tipologia d'inspeccions i vam  aconsellar la no inclusió de les Inspeccions periòdiques en la comunicació tant de ATP com d’ADR, però finalment no ho han considerat pertinent.  Lamentem que no s’hagi pres en consideració per part de la DGSI, la no inclusió del nº d’expedient al Certificat d’inspecció, donat que és un model de document unificat europeu i no tenim potestat de fer hi canvis.La proposta més viable, era la inclusió del nº d’expedient en l’acta d’inspecció, però ha estat desestimada.  A dia d’avui, encara no s’ha desenvolupat cap aplicació informàtica que permeti una comunicació àgil de les inspeccions i que també permeti programar les actuacions supervisores dels òrgans administratius. Per tant si aquesta eina no es materialitza, a partir del dia 1/01/2022, quan entra en vigor la instrucció, es comunicarà mitjançant el sistema habilitat al respecte a Canal Empresa   ibit.ly/8WWl

Veure notícia completa
 Taula rodona: I Fòrum de seguretat industrial

Taula rodona: I Fòrum de seguretat industrial

En la primera taula rodona d’avui del I Fòrum: Les instal·lacions i la Seguretat Industrial celebrat al Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, han estat convidats  a participar el Sr. Florenci Hernández de la SGSI, el Sr. Jaume Bladé d’ASOCAT i com a moderador el Sr. Jordi Cañas. Tot seguit destaquem els titulars que ens han deixat. Quins són els reptes per al futur en tema de seguretat industrial? Per la DGSI, el futur passa per apostar per fer més polítiques proactives i preventives i en aquesta línia, ASOCAT ha remarcat que és del tot necessari consolidar la cultura de la Seguretat Industrial en la vida quotidiana. Respecte a la data de previsió́ per a l’aprovació́ del Decret de Desplegament de la Llei 9/2014, el Sr. Hernández ha explicat que el desplegament està encara en fase d’estudi dintre dels diferents departaments de la Generalitat i ha confirmat que es publicarà en 8 o 9 mesos. En quan a repartició de responsabilitats, per les instal·lacions petites o més del tipus domestiques, la SGSI ha proposat en diferents moments, la figura del responsable o prescriptor de la Seguretat industrial com a persona responsable en front de l’administració. ASOCAT no te cap dubte en defensar que son els titulars que tenen que interioritzar, conscienciar-se i  assumir la seva responsabilitat. Però en Bladé ha recordat que hi ha un buit administratiu i això s’acabarà amb el desplegament de la Llei. Com fer complir la normativa respecte a les inspeccions desfavorables, ASOCAT ha defensat que malgrat els titulars intenten corregir les deficiències, necessitem que l’administració faci complir la normativa per tots aquells que no ho fan. El Sr. Hernández en canvi opina que la administració no te que anar al darrera, que ja fa un mostreig. Per ell, el titular té que estar al dia de la normativa i son els OC i tècnics instal·ladors els responsables de donar les explicacions pertinents. S’ha exposat des d’ ASOCAT, que hi han inspeccions i reglaments que tenen una bona penetració en la societat, però d’altres no han tingut la mateixa fortuna, com per exemple, el camp de la Baixa Tensió. Les instal·lacions elèctriques tenen canvis i modificacions, les instal·lacions evolucionen i moltes no es certifiquen, no es registren amb els nous canvis. A més a més, les inspeccions periòdiques a 5 anys o a 10 anys, no ajuden a fer un control exhaustiu i al llarg d’aquest període de temps pot haver passat de tot. Els OC no poden fer el seguiment i en aquest sentit els mantenidors  si que poden fer molt. En Bladé, ha conclòs parlant dels accidents que es produeixen en les instal·lacions domèstiques, problema de difícil solució. En una comunitat no s’entra dintre dels habitatges per veure les instal·lacions  a diferencia del permís que tenen altres inspectors per veure les escletxes en els murs. Els OC sols miren la part comunitària i per això és important la feina dels instal·ladors. Proposa que quan hi ha un canvi de nom de l’habitatge, s’aprofiti per fer aquestes inspeccions. I recorda que ja s’ha demanat a l’administració tal com es fa a França o altres països europeus. Per ASOCAT, és un control totalment exigible pensant en la seguretat de les persones.

Veure notícia completa
Moratòria de la nova instrucció ATP i ADR

Moratòria de la nova instrucció ATP i ADR

La Sub-direcció General de Seguretat Industrial ha anunciat que aplicarà una moratòria a la entrada en vigor de la instrucció 1/2021, publicada el 2 de febrer de 2021. Aquesta instrucció que s’havia d’aplicar a partir de l’1 de juny de 2021, compta amb seriosos dubtes expressats en tots els sectors afectats i no es veu clar la viabilitat del seu compliment, tal com està en aquest moment redactada. Un de les dificultats més importants radica en el procediment de comunicació prèvia d'inspeccions al òrgan competent, en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya, amb una antelació mínima de 3 dies hàbils, d'acord amb el que es preveu a l'annex1. Des de la nostra expertesa veiem que és d’una gran complexitat programar amb aquest marge tant curt de temps, inspeccions presencials en vehicles que poden estar desplaçats per tota la geografia europea. Un altre punt que afegeix un ser malestar, és la indefinició de com registrar el procediment. Es genera un nº d’expedient que neix associat a la comunicació i s’ha d’incloure en el certificat final, però a data d’avui no està definit el mecanisme de registre, ni el lloc específic on registrar-ho. Des de ASOCAT apel·lem a la Sub-direcció General de Seguretat Industrial, que la seva missió no tant sols és vetllar per garantir la aplicació de la normativa, que també és important saber escoltar la veu dels agents implicats.

Veure notícia completa
Preguntes i respostes sobre instal·lacions frigorífiques

Preguntes i respostes sobre instal·lacions frigorífiques

Recollim dos preguntes plantejades a la darrera Taula Consultiva IF, celebrada en el primer trimestre d’aquest any i les respostes donades per la Subdirecció General de Seguretat Industrial. De quines instal·lacions frigorífiques cal presentar la declaració́ responsable, a partir de quina càrrega? En quines instal·lacions frigorífiques és obligatori el llibre de registre? A partir de quina càrrega? Respostes: 1.- L’article 2 “Àmbit d’aplicació́” del Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, indica en el seu punt 1 que “Aquest Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries IF s'han d'aplicar a les instal·lacions frigorífiques de nova construcció́, així́ com a les ampliacions, les modificacions i el manteniment d'aquestes i de les ja existents”. 2.- La Declaració́ Responsable i el llibre de registre estan regulats pel RD 552/2019 (en les instal·lacions existents abans de l’entrada en vigor del RD 552/2019 només s’aplica la presentació́ d’una DR si hi ha una modificació́, canvi de titularitat, canvi de refrigerant, baixa o la regularització́ d’una instal·lació́ en funcionament sense registrar). 3.- Tanmateix, a l‘article 2 també́ s’indiquen excepcions a allò̀ especificat a l’article 2.1:   - Punt 2.2. “...a les instal·lacions i els sistemes de refrigeració́ que es detallen a continuació́ se'ls ha d'aplicar únicament i exclusivament el que estableix l'article 21.6 d'aquest Reglament a) Instal·lacions per absorció́ que utilitzen BrLi-aigua. b) Sistemes de refrigeració́ no compactes amb càrrega inferior a: 2,5 kg de refrigerant del grup L1. 0,5 kg de refrigerant del grup L2. Per als refrigerants de la classe A2L, és el resultat d'aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3] 0,5 kg de refrigerant del grup L3. L’article 21.6 indica entre d’altres el següent: No és necessari presentar la documentació́ per als sistemes no compactes amb càrrega inferior a la que indica l'article 2 i les instal·lacions per absorció́ que utilitzen BrLi-aigua, que han de ser instal·lats, mantinguts i reparats per una empresa instal·ladora frigorista. L'empresa que faci la instal·lació́ ha de lliurar al titular del sistema o la instal·lació́ la documentació següent: Un certificat en què figurin les dades de l'empresa instal·ladora, el fabricant, el model, l'any, el número de fabricació́, la càrrega, la denominació́ i el grup del refrigerant utilitzat, així́ com les actuacions dutes a terme, segons el model que figura en el llibre de registre de la instal·lació́, apèndix I de la IF-10. Aquest apèndix 1 fa referència al model del llibre de registre de la instal·lació́ frigorífica.   - Punt 2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació́ d'aquest Reglament: a) Les instal·lacions frigorífiques corresponents a mitjans de transport aeri, marítim i terrestre, que s'han de regir pel que disposen les normes de seguretat internacionals i nacionals aplicables a aquests i les seves normes tècniques complementàries. b) Els sistemes secundaris utilitzats en les instal·lacions de climatització́ per a condicions de benestar tèrmic de les persones als edificis, que s'han de regir pel que disposa el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol. c) Els sistemes de refrigeració́ compactes (sistemes de condicionament d'aire portàtils, frigorífics i congeladors domèstics, etc.) amb càrrega de refrigerant inferior a: 2,5 kg de refrigerant del grup L1. 0,5 kg de refrigerant del grup L2. Per als refrigerants de la classe A2L, és el resultat d'aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3]1. 0,5 kg de refrigerant del grup L3.   Per tant: És necessària la Declaració́ responsable en totes les instal·lacions frigorífiques a les quals apliqui el RD 552/2019, excepte a les indicades al punt 2.2 És necessari el Llibre de Registre de la instal·lació́ frigorífica en totes les instal·lacions frigorífiques a les quals apliqui el RD 552/2019, incloent les indicades al punt 2.2

Veure notícia completa

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR